Pondelok 15. 8. 2022

OZNAM ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Dňa 01.07.2022 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“),čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu  

Od šk. r. 2022/2023 bude poskytovaná dotácia na stravu len deťom:

·       ak je rodina v hmotnej núdzi,

·       ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima,

·       ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku

 

Aké potvrdenie je potrebné priniesť do školy pre dotáciu na stravu

           Ak je rodina v hmotnej núdzi: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Tvrdošíne, oddelenie hmotnej núdze.

           Ak je príjem rodiny najviac vo výške životného minima: Potvrdenie Vám na požiadanie vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Tvrdošíne, oddelenie hmotnej núdze.

             Ak si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na Daňový bonus prinesie alebo zašle na email. i.kubicová@azet.sk vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie, ktoré je na web stránke školy na lište školská jedáleň. Tieto potvrdenia je potrebné zaslať do 31.7.2022

Pozor: Ak nastane zmena a zákonný zástupca požiada o daňový bonus v priebehu roka alebo na konci zúčtovacieho obdobia a neoznámi to škole (rodič poberá dotáciu na školskú stravu a zároveň uplatňuje aj daňový bonus), v tom prípade finančné prostriedky na školskú stravu boli dieťaťu poskytované neoprávnene od dátumu uplatnenia si daňového bonusu a zákonní zástupca je povinný vrátiť všetky finančné prostriedky, ktoré čerpal.

Zákonní zástupcovia, ktorí nespĺňajú ani jednu z vyššie uvedených podmienok, hradia poplatok za školskú stravu v plnej výške. Výška stravného (obedy ) bude zverejnená pred začiatkom šk. roka 2022/2023.

Aktuálna mailová adresa školy

skola@zsmmts.sk

NOVINKY

 • Zazvonil posedný zvonec v školskom roku 2021/2022

  Hurá! Škola končí! Ubehlo desať mesiacov usilovnej práce a opäť sa zatvárajú brány škôl. Prichádzajú dva mesiace letných prázdnin.

  Žiakom, ktorí odchádzajú z našej základnej školy prajeme, aby vedomosti, ktoré v našej škole získali, využili na ďalší rozlet a rozvoj svojich osobností tak, aby sa pripravili na svoje budúce povolania.

  Všetkým kolegom a žiakom našej školy prajeme krásne pohodové leto, leto plné inšpirácie pre ďalšiu prácu. Ďakujeme!

 • Tento rok sa aj žiaci našej školy zapojili do medzinárodného projektu Fast heroes. Spolu s miliónmi detí z celého sveta sa učili, ako spoznať príznaky mozgovej príhody a pomôcť tak pri záchrane nielen starých rodičov. K svojej misii pristupovali zodpovedne a usilovne sa učili o Zloduchovi Zrazenine a všetkom, čo potrebujú vedieť pri záchrane životov. Vypracovávali úlohy v škole aj na internete. Dnes už vedia zavolať záchranku, oznámiť prejavy a údaje potrebné k záchrane. A aj vďaka nim získal tento projekt zápis do Guinnessovej knihy rekordov.

 • Trpezlivo sme čakali na otvorenie zrekonštruovanej mestskej knižnice. Preto sme mali veľkú radosť, keď sme dostali od pani vedúcej pozvanie na návštevu. Porozprávala nám o knihách a spôsobe požičiavania kníh. Predstavila nám nové knihy, ktoré majú pre deti. Potom sa deti mohli samé zoznámiť s priestormi a zákutiami tejto našej knižnice. Ďakujeme a tešíme sa na príjemné chvíle s knihami.

  Rajniaková

 • Spať v škole, po tom túži nejeden žiak. A tak sa aj žiaci z 2.C triedy snažili splniť výzvu v čítaní kníh od triednej pani učiteľky. Keď výzvu splnili mohli sa 3.6.2022 zbaliť a prísť stráviť noc v škole. Pridali sa k nim aj spolužiaci z 2. A.

  Najprv si pripravili miestečká na spanie. Potom si zacvičili a zatancovali v telocvični iv klubovni. Keď nastala tma, objavovali zákutia školy s baterkou a riešili záhadu pri nočnej hre. Na záver dňa si prečítali rozprávku. Spalo sa im veľmi dobre. Po raňajkách sa zbalili a tešia sa na nové výzvy.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Márie Medveckej
  Medvedzie 155
  027 44 Tvrdošín

  e-mail: skola@zsmmts.sk
 • +421 43 532 21 41
  +421 43 532 48 54 - fax

Fotogaléria